|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, iż na początku czerwca 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 716 została opublikowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Jest to tzw. nowelizacja unijna, której głównym celem jest usprawnienie instytucji i mechanizmów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, w tym pełniejsze dostosowanie przepisów polskiego Prawa telekomunikacyjnego do prawa europejskiego.

UKE podaje, że wśród zmian istotnych dla konsumentów nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, zarówno w przypadku abonentów, jaki i użytkowników telefonów na kartę (pre-paid), znosi jednorazową opłatę za przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Kolejna zmiana dotyczy świadczenia usług o podwyższonej opłacie, które będzie się odbywało na podstawie umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Kolejna prokonsumencka zmiana określa, że w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie, abonent powinien zwrócić równowartość przyznanej ulgi na dzień rozwiązania umowy, a nie jak dotychczas na dzień jej podpisania.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie prowadzenia analiz rynkowych. Wprowadzone zmiany mają umożliwić Prezesowi UKE wyznaczanie (definiowanie) rynków właściwych zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej. Prezes UKE będzie wydawał decyzje, w których w pierwszej kolejności określi rynek właściwy, dokona analizy tego rynku pod kątem występujących na nim problemów, a następnie wyznaczy przedsiębiorcę lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji (co oznacza, że rynek nie jest skutecznie konkurencyjny) i nałoży obowiązki regulacyjne.
Nowy art. 180a stanowi pierwszą część implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy UE w sprawie retencji danych telekomunikacyjnych. W artykule tym wskazano, że retencja danych będzie służyła szczególnie wykrywaniu przestępstw skierowanych przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz przestępstw skarbowych. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą mieć obowiązek zatrzymywania i przechowywania danych przez 24 miesiące.

W nowelizacji przywrócono również kadencyjność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określono zasady powoływania i przypadki, kiedy Prezes UKE może być odwołany przez upływem 5-letniej kadencji.

UKE podaje, że tekst ustawy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.
Projekt & cms: www.zstudio.pl